راهنمای استفاده از دستگاه نقشه خوان فرش

۱ – برای شروع بافت فرش کلید شروع بر روی دستگاه را فشار دهید این کار باعث می شود گره های فرش برای بافنده خوانده شود و پس از اتمام گره های یک رنگ مشخص رنگ بعدی گفته شده و دستگاه منتظر می ماند تا دوباره کلید شروع فشار داده شود .
۲ – برای توقف اعلام گره ها کلید شروع بر روی دستگاه را فشار دهید این کار باعث می شود تا دستگاه از گفتن گره ها متوقف شود و اگر کلید شروع دوباره فشار داده شود گفتن گره ها ادامه پیدا میکند .
۳ – اگر بافنده در حین بافت فرش از دستگاه عقب بماند می تواند با فشار دادن کلید شروع به گفتن گره ها پایان دهد و سپس با فشار دادن کلید عقب از روی دستگاه می تواند چند گره به عقب بازگردد و با فشاردادن و نگه داشتن کلید عقب به مدت ۵ ثانیه میتواند به اولین گره رنگ در حال بافت برود و با فشار دادن مجدد کلید عقب و نگه داشتن به مدت ۵ ثانیه می تواند به رنگهای قبلی برگردد .
۴ – برای تنظیم سرعت بافت میتوانید از کلیدهای ۴ و ۷ استفاده کنید اگر کلید ۴ فشارداده شود سرعت گفتن گرهها بیشتر خواهد شد و اگر کلید ۷ فشار داده شود سرعت گفتن گرهها کم میشود .
۵ – با استفاده از کلیدهای ۶ و ۹ بلندی صدا را میتوان تنظیم نمود .
۶ – جهت پیداکردن گرههای باقیمانده پس از اتمام یک رج دستگاه بطور خودکار به منوی گرههای باقیمانه خواهد رفت و شما میتوانید شماره گره باقیمانده را وارد کرده و سپس کلید شروع را فشار دهید در این صورت دستگاه اول گره وارد شده را اعلام میکند تا شما از ورود صحیح شماره گره مطمئن شوید و بعد رنگ آن گره را اعلام میکند تا شما این رنگ را به جای گره مانده ببافید .
۷ – پس از پیدا کردن گرههای باقیمانده برای ادامه بافت فرش و رفتن به لایه بالاتر کلید ادامه را فشار دهید .
۸ – برای اعلام موقعیت و رنگ گره در حال بافت کلید صفر را فشار دهید .

۱ – شما میتوانید توسط فشار کلید منو بر روی گزینه های منو حرکت کنید با یک بار فشار دادن کلید منو بر روی گزینه رنگ خواهید رفت موقعی که چراغ چشمک زن بر روی گزینه رنگ میباشد شما میتوانید با وارد کردن شماره رنگ مشخص از صفحه کلید و سپس فشار کلید شروع به آن رنگ مشخص بروید .
۲ – اگر توسط کلید منو بر روی گزینه رج بروید میتوانید شماره رج را وارد نموده و سپس کلید شروع را فشار دهید تا به آن رج مشخص بروید .
۳ – اگر توسط کلید منو بر روی گزینه قسمت بروید میتوانید شماره قسمت را وارد نموده و سپس کلید شروع را فشار دهید تا به آن قسمت مشخص بروید .
۴ – شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات کارهای زیادی را انجام دهید .
الف – در هر بار تعویض نقشه روی مموری کارت باید به گزینه تنظیمات رفته و کد ۲۲ را وارد کرده و سپس کلید شروع را فشار دهید تا دستگاه ریست شود و نقشه جدید را بخواند .
ب – شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات و با وارد کردن کد ۱۱ و سپس فشار دادن کلید شروع باعث شوید که دستگاه در هنگام گفتن گرهها صدگان آن را حذف و یا اضافه نماید .
ج – همچنین شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات و با وارد کردن کد ۳۳ رمز دستگاه را عوض نمائید .
۵ – اگر بخواهید بافنده نتواند رج و گره و قسمت را تغییر دهد میتوانید رمز دستگاه را فعال نمائید بدین صورت که بر روی گزینه تنظیمات رفته و رمز دستگاه را وارد نموده و سپس کلید شروع را فشار دهید حال اگر کلید منو فشار داده شود دیگر گزینه های رنگ و رج و قسمت انتخاب نخواهد شد و اگر دوباره بر روی گزینه تنظیمات بروید و رمز دستگاه را وارد کنید و سپس کلید شروع را فشار دهید رمز دستگاه غیر فعال خواهد شد توجه کنید که رمز دستگاه حتما در چهار رقم باشد همچنین اگر رمز دستگاه را فراموش کردید باید دستگاه را برای ما بفرستید تا آن را ریست نمائیم .

در نسخه های جدید طوری طراحی شده است که اگر ۱۰ بار رمز اشتباهی وارد شود دستگاه قفل خواهد شد و باید دستگاه را برای ما بفرستید تا آن را ریست نمائیم .

۱ – چون این دستگاه برای بافنده گرهها را میخواند سرعت بافنده ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت .
۲ – به علت پیدا کردن گرههای باقیمانده بصورت خیلی راحت و سریع توسط دستگاه بافنده مشتاق خواهد شد تا گرههای باقیمانده را پیدا کرده و ببافد که این کار در نقشه های کاغذی چون سخت میباشد بافنده یک رنگ نامناسب بر روی گرههای باقیمانده میبافد .
۳ – در موقع خاموش نمودن دستگاه یا رفتن برق بافنده نگران نیست که از کجای نقشه مانده است چون موقع روشن کردن دستگاه دقیقا از همان گره که بافنده در حال بافت بود گفته خواهد شد .
۴ – نقشه ای که بر روی مموری کارت کپی میشود غیر قابل خواندن میباشد پس نقشه شما غیر قابل کپی میباشد .
۵ – همچنین اگر کسی نقشه روی مموری را کپی کرده و بر روی مموری دستگاه دیگری قرار دهد نقشه کار نخواهد کرد زیرا دستگاههای هر مشتری دارای کد مخصوص میباشد .
۶ – درصورت اتمام نقشه بر روی دستگاه دیگر نقشه به اول باز نخواهد گشت تا اینکه شما رمز دستگاه را باز نموده و نقشه را به اول بکشید .